Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens verksamhet

”Informationen är hämtat från Arbetsförmedlingens hemsida”

Tre personer står och pratar med varandra och tittar på ett dokument.

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Vi har 280 arbetsförmedlingar i tio marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm och Arbetsförmedlingens organisation leds av generaldirektören.

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare. Vi gör det genom att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan vi bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt.

En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska lyckas med uppdraget är att de människor och företag som använder sig av oss har förtroende för myndigheten och de tjänster vi levererar. Därför arbetar vi hårt för att utveckla vår service och möta behoven hos arbetsgivare och arbetssökande.

Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. På vårt ansvar ligger även att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. I vårt uppdrag ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan. Verksamheten bidrar till att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta igen.